post@paahytta.no

IMG_7561_3888x2592

Hvem er best for hytteeierne?

Tre organisasjoner tilbyr i dag medlemskap med gratis tjenester og fordeler for hytteeiere. Men hvor har du mest å hente som medlem?

PÅ HYTTA har undersøkt hva Norges Hytteforbund, Huseiernes Landsforbund og Norges Huseierforbund har å tilby, og hvor du får mest igjen for medlemskapet. De to huseierforbundene har ikke hytter som hovedfokus, men mange av de politiske, juridiske og prinsipielle sakene de arbeider med er like aktuelle for hytte som hus.

Gode avtaler og rabatter er et annet område der organisasjonene stadig tilbyr sine medlemmer store fordeler. Hvilken organisasjon gjør den beste jobben for lommeboka di?
 
 
Fører til innmelding
Ofte er det de økonomiske fordelene som gjør at folk melder seg inn. Mange med akutt behov for juridisk hjelp kjøper også medlemskap i full fart og får tilgang til en “gratis” juridisk rådgiver. Å ta kontakt med en advokat koster gjerne mye mer.
 
- Med mange tusen medlemmer og en solid stab av skolerte medarbeidere er foreningene gode hjelpere og talerør, sier Dag Refling i Huseiernes Landsforbund. På det politiske området er forbundene på alerten når politikerne for eksempel vil stramme til skattegrimen eller endre lovene.
 
Mange av de juridiske spørsmålene som medlemmene er opptatt av er knyttet til arv, samt om hvordan man skal forholde seg i skatte- og avgiftsspørsmål. Problemstillinger og spørsmål er ofte de samme enten det handler om hus eller fritidsbolig, og forbundene behandler alle typer henvendelser fra medlemmene.
 
Grådige kommuner
Mange kommuner krever langt mer skatt på fritidshus enn av fastboende. Nettopp det forhold at de ferierende ikke har lokal stemmerett gjør at mange småkommuner tillater seg svært høye skattetakster, som gir seg utslag både i lokal eiendomsskatt og formuesskatt.
 
- At et hus med boplikt skal ha en lav takst, ofte på en femtedel av en hytte, hører ingensteds hjemme, det er ikke i tråd med markedet og viser tydelig at man tar seg til rette. Vi har kjørt flere klagesaker til fylkeskommunene, men det er vanskelig å vinne fram, sier Refling.
 
I tillegg tillater mange kommuner seg å sette vann- og kloakkgebyrene høyere for hytter enn for fastboende. Begrunnelsen er som regel at det koster mer å transportere vann og kloakk til hytter enn til hus. Dette er også urettferdig, ifølge forbundene.
 
- Ofte betaler hytteeierne en svært høy tilknytningsavgift. De bør ikke betale mer enn fastboende for vann og kloakk. Der det er forskjellsbehandling jobber vi knallhardt for å endre på det, sier Refling.
 
Grådige utbyggere
En gruppe som forbundene har flere uoppgjorte saker med er private utbyggere som står som eiere av vann og kloakk. Fordi hytteeierne i god tro har gått inn på en avtale der de har gitt fra seg råderetten over vann- og avløpsnettet, er man bundet på hender og føtter.
 
Her forekommer det ekstremt høye vann- og kloakkavgifter.
 
- Her finner vi de verste eksemplene på melking av hyttefolket. Dette må det bli slutt på, og vi har lagt mye ressurser i å få endret på dette. Jeg regner med at vår innsats har bidratt til en lovendring, som nå er underveis, der det stilles krav om eierskap og medbestemmelse fra brukerne, sier Refling.
 
I private sameier om vann og kloakk har det også oppstått en rekke vanskelige juridiske situasjoner hvor man ofte gir juridisk bistand til medlemmer. 

Dette er Huseiernes Landsforbund

På sin hjemmeside skilter Huseiernes Landsforbund (HL) med et bredt fordelsprogram. HL engasjerer seg også i en rekke saker som berører hytter.
 
HL skilter med store rabatter på forsikringer, tjenester og varer, tilbyr gratis juridisk rådgivning og et medlemsblad med aktuell informasjon. I tillegg har man høyt profilerte ledere som taler hus- og hytteeieres sak, ofte stat og politikere midt i mot. HL er fortsatt i sterk vekst og har mye å tilby, enten man har hus eller hytte. 
 
- Rabattene vi forhandler fram f.eks. forsikringer dekker i mange tilfeller langt forbi hva det koster å stå som medlem. Resten er bonus, det er en god ordning, sier Dag Refling i HL. Undersøkelser blant medlemmene viser at rabattene man forhandler fram, oppleves som viktig.
 
- Har dere mange medlemmer med hytte?
 
- Ja, vi har svært mange medlemmer med hytte, ofte med både hus og hytte. De to er jo dessuten i ferd med å flyte over i hverandre, sier Refling til PÅ HYTTA. HL er i dag den største organisasjonen med omkring 180 000 medlemmer.
 
- Med flere hundre tusen medlemmer er organisasjoner som oss avgjort med på å øve innflytelse på politikken, påpeker Refling. 
 

Dette er Norges Huseierforbund

Norges Huseierforbund er en tradisjonsrik forening som har forandlet fram en rekke gratis goder til sine medlemmer. Man har de samme gratis tjenestene på den juridiske siden samt et vell av ulike standard kontrakter og avtaler som bidrar til å ivareta huseiers interesser. Man er likevel mer opptatt av boligsituasjonen i samfunnet enn hva hyttefolket strir med.
 
- Vi er nok mer å regne som en ren huseierforening, og vi er særlig opptatt av hvordan myndigheter og politikere løser samfunnsansvaret med å skaffe boliger, særlig til unge. Vi fungerer som høringsinstans. I spørsmål om skatt, arv og andre tema er problemstillingen ofte den samme for hus og hytte, men for spesifikke hyttespørsmål henviser vi ofte til Norges Hytteforbund, sier adm. dir. Silja E. Bjørkly i Norges Huseierforbund. 

Dette er Norges Hytteforbund 

Norges Hytteforbund (NHF) er det eneste forbundet som retter seg kun mot hytteeiere. Forbundet er det minste av de tre. Formålet er å verne om hyttefolkets interesser overfor myndigheter, grunneiere og andre institusjoner.
 
- Vi er den eneste landsdekkende organisasjonen som ivaretar hyttefolket og gir juridisk hjelp når medlemmene virkelig trenger det. Et medlemskap i NHF er å betrakte som en forsikring hvor hovedtilbudet er tilgang til landets fremste kompetanse på hytterelatert jus, sier leder Halvor Stormoen til PÅ HYTTA.
 
Stormoen peker også på at man overfor myndighetene ønsker å fokusere på hyttenes viktige plass i kulturtradisjonen og dagens samfunn, som en del av det norske ”flerhus­hjemmet”. Dette omfatter både demokratiutfordringer og skatte- og avgiftsmodeller.
 
Ved siden av medlemsbladet får man som medlem inntil en halv times konsultasjon med forbundets faste jurist, Gunnar Svendsen. Han har i en årrekke beskjeftiget seg kun med spørsmål som spesifikt gjelder hytter. Årlig behandler Hytteforbundet over 1500 saker som angår hytter. Tomtefeste og opprettelse av veilag og strømlag er aktuelle spørsmål, forteller Stormoen.
 
Forbundet har spesielt engasjert seg i tomtefesteproblematikken og har vært offentlig høringsinstans i veisaker. Andre områder hvor forbundet har arbeidet har vært byggesaker, naboloven, renovasjon, skattespørsmål, eiendomsoverdragelser, vassdragsloven, generelle tekniske spørsmål, reguleringssaker, hyttesameier, generasjonsoverdragelse, skifte/arv, utslipp, servitutt­loven, strømpriser, parkering, båtplass, friluftsloven, konsesjon, tinglysning, snøscooterkjøring, beite, forsikringsoppgjør, avgifter generelt, ulovlig hogst, krepsefiske, spørsmål om jakt- og fiskerettigheter for å nevne noe.
 

Medlemsfordeler og kampsaker 

Norges Hytteforbund
 
Rabatter og fordeler:
 • Gratis juridisk konsultasjon
 • Gratis skjemaer og standardkontrakter
 • Innhenter spesialtilbud til medlemmene på ulike produkter og tjenester, formidler kontakt med ekspertise innen byggetekniske spørsmål.
 • Bladet Hytte og Fritid 4 ganger i året
 Politiske merkesaker (hytterelaterte) i 2011/12: 
 • Arbeide mot skjevfordelingen av skatter og avgifter i hytteeiernes disfavør
 • Arbeide for avskaffelse av boplikten
 • Arbeide for å endre uakseptable sjablong-effekter av strandsonelovgivningen og allemannsretten.
 • Arbeide for småskalert utbygging av mange bryggeanlegg.
 • Arbeide for at fortetting i hytteområder skjer med støtte i fra hytteeierne.
 • Arbeide for at kulturlandskapet holdes i hevd ved blant annet å ta vare på gamle bruk og bygninger.
 • Arbeide for at kommuner, hyttevelforeninger og grunneiere samarbeider om de beste sikkerhetsløsninger for å forebygge innbrudd og tyverier.
 • Arbeide for at hytteeiere gjennom sine velforeninger går sammen om el-tilsyn.
 • Arbeide for at fastdelen av strømprisen til hytter settes ned og den variable delen opp som incentiv for å redusere strømforbruket.
 • Arbeide for at hyttevelforeninger blir naturlige høringsinstanser ved etablering av bla vindkraftverk og oppdrettsanlegg.
 • Arbeide for at det dannes en organisatorisk overbygning som kan opptre på hyttevelforeningenes vegne i kommunen.
 • Arbeide for at demokratimodellen blir utredet slik at hytteeierne får en sterkere politisk innflytelse i de enkelte kommuner.
 • Bistå lokalforeninger med lokalpolitiske saker og være myndighetenes viktigste høringsinstans i rene hyttesaker.   
 • 3000 medlemmer inkl hyttevelforeninger/kollektive medlemmer. Representerer totalt ca 45000 hytteeiere.
 • Personlig medlemskap kr. 400,- per år.
 • Velforeninger: kr. 2000,- per år.
  
Huseiernes Landsforbund
 
Rabatter og fordeler:
 • 10 % medlemsrabatt hos If. 
 • Gratis juridisk veiledning.
 • Gratis nedlasting av skjema og standardkontrakter.
 • Spesialavtale på strøm hos NorgesEnergi. Rabatter på alarm, telekommunikasjon, fyringsolje etc.
 • Bladet Huseieren 6 ganger i året
Politiske merkesaker (hytterelaterte) i 2011/12:
 • Eiendomsskatt avvikles og unngås i alle kommuner.
 • Dokumentavgiften avvikles, eller begrenses til selvkost.
 • Arveavgiften på arvelaters egen bolig og fritidseiendom fjernes.
 • Bolig og fritidseiendom skjermes for formueskatt med bunnfradrag.
 • Tinglysingsgebyret ikke økes utover dagens nivå.
 • Kommunenes avgifter kartlegges slik at ingen kommune tar avgifter utover selvkost. 
 • Merverdiavgift fjernes på alle avgifter på eiendomsrelaterte tjenester.  
 • 180 000  medlemmer
 •  Årskontigent: kr. 465,-   
   
Norges Huseierforbund
 
Rabatter og fordeler:
 • Gratis juridisk veiledning
 • Gratis nedlasting av skjema og kontrakter
 • Rabattavtale med Tryg Forsikring   
 • Rabattavtale med Fjordkraft
 • Medlemsbladet Huseierinfo. 6 x pr år 
 • 24 000 medlemmer
 
Politiske merkesaker (hytterelaterte) i 2011/12:
Ingen, men man er høringsinstans i en rekke saker  
 • Personlig medlemsskap kr. 465 pr. år.
 • Forening av minst 4 enheter kr. 1500,- pr. år